Prodi Ilmu Pemerintahan

Makmun Wahid, S.IP., MA

Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol 

 Riri Maria Fatriani, S.Sos, M.Si

Hapsa, S.IP., M.IP 

Saidina Usman, S.Sos., M.Phil

Firmansyah Putra, S.H., M.H

Dori Efendi,SIP., M, Soc. Sc, Phd

Ahmad Baidawi,S.IP., M.H.I